Proje Terimleri Sözlüğü

Asgari Tutar: Başvuru sahibinin ilgili kurumdan talep edebileceği en düşük mali destek miktarıdır.

Alt yüklenici: Ortak veya iştirakçi olmayıp projede yer alan projeye ilişkin bazı faaliyetlerin ihale edildiği kuruluşlardır. Alt yükleniciler proje başladıktan sonra ihale süreci sonrası seçilirler.

Ajans: Kalkınma Ajansı.

Ara Rapor: Sözleşmede belirtilen dönemler itibarıyla, bu kılavuzda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yararlanıcı tarafından proje uygulama süresince hazırlanan ve sunulan rapor

Azami Tutar: İlgili mali destek programı kapsamında başvuru sahibinin ilgili kurumdan talep edebileceği en yüksek mali destek miktarıdır.

Bağımsız Değerlendirici: Proje tekliflerini, başvuru rehberlerinde belirtilen esaslara göre teknik, ekonomik, sosyal ve mali açıdan değerlendirmek üzere, alanında en az beş yıllık  uzmanlık ve tecrübe birikimi olan, yükseköğretim kurumları öğretim elemanları ile kamu kurum ve kuruluşları personelinden Ajans tarafından uygun bulunanların ilgili kurumlarca görevlendirilmesi veya Ajans tarafından diğer gerçek kişiler arasından hizmet alımı yoluyla seçilen uzmanlar.

Başlangıç Periyodu: Projenin başından “başlangıç raporu”nun yazılmasına kadar geçen süre olup genellikle iki ile üç ay arasındaki süredir.

Başlangıç Raporu: Başlangıç periyodunun sonunda hazırlanan, proje tasarımını ve/veya iş tanımlarını güncelleştiren, projenin geri kalan kısmı için bir çalışma planı ortaya koyan ilk rapordur.

Başvuru Rehberi: İlgili kurum tarafından başvuru sahipleri için hazırlanan, destekten yararlanabilecek gerçek ve tüzel kişileri, başvuruda bulunabileceklerde aranan şartları, başvuru ve yararlanma şekil ve şartlarını, destek konusu öncelik alanını, destekten karşılanabilecek uygun maliyetleri, seçim ve değerlendirme kriterlerini, eş finansman yükümlülüklerini, standart başvuru belgelerini ve diğer gerekli bilgileri, ayrıntılı, açık ve anlaşılır bir dille açıklayan rehber belge

Başvuru Sahibi:  Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilgili kurumdan proje veya faaliyet desteği almak üzere hibe ve destek verecek kuruma başvuran gerçek veya tüzel kişiler

Beyan Raporu: Yararlanıcıların projelerindeki ilerlemelere ve harcamalara ilişkin güncel bilgileri bilgi sistemine sundukları rapor.

Bölge Planı: Müsteşarlık tarafından İmar Kanunu’na dayanılarak Ajansa hazırlatılan; bölgenin mevcut durumunu, sorunlarını ve fırsatlarını tespit etmeyi ve bölgenin gelişmesine yön vermeyi amaçlayan stratejik doküman:

Bölgesel Operasyonel Program: Kalkınma planı ile bölge plan ve stratejilerinde tanımlanan amaçların, önceliklerin ve hedeflerin bir arada ve uyum içinde gerçekleştirilmesine yönelik olarak hazırlanan tedbir, faaliyet ve projelerden oluşan uygulama programı

Bütçe: Bir projenin mali kaynaklarının nasıl kullanılacağını ve faaliyetler arasında nasıl dağılacağını gösteren bir tablodur.

Çarpan Etkisi: Proje faaliyetlerinin sonuçlarının yayılması ve örnek alınmasıdır. Çarpan etkisi, projelerin bir katma değeridir ve projenin olumlu etkilerinin uzun vadede devam ettiği hallerde söz konusu olabilir.

Çerçeve Sözleşme : Bir projenin sonuç ve hedeflerine ulaşmak için gerekli faaliyetleri ve kaynakları ortaya koyan plandır.

Değerlendirme: Bir projenin verimliliğinin, etkinliğinin, etkisinin, sürdürülebilirliğinin ve uygunluğunun, önceden tespit edilmiş hedefler çerçevesinde dönemsel olarak değerlendirilmesidir. Bir projenin geçmişi, hedefleri, sonuçları, faaliyetleri ve kullanılan araçları açısından, ileride alınacak kararlara yardımcı olmak üzere ders çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen bağımsız bir incelemedir.

Değerlendirme Tablosu: Projelerin teknik ve mali değerlendirme aşamalarında kullanılmak üzere oluşturulan tablodur. Bu tabloda ile puanlanacak kriterler başvuru sahibinin mali ve işletme kapasitesi, proje konusunun programın amaç ve öncelikleri ile ilgililiği,önerilen yöntemin kalitesi ve geçerliliği,projenin destek sonrası sürdürülebilirliliği ve projenin bütçe ve maliyet etkinliğidir.

Destekleyici belgeler: Başvuru formu ve ekleri dışında kalan başvuru sahibi ve ortaklarına ait bir takım bilgilerin tespit edilmesi amacı ile talep edilen yasal belgelerdir. Örneğin: başvuruda bulunan kuruluşun ve her ortak kuruluşun resmi kayıt belgesi.

Dış Destek: Proje hazırlama ve uygulama aşamalarında, Ajansın sağladığı destek ve yardımlardan bağımsız olarak, başvuru sahipleri veya yararlanıcıların kendi istek ve girişimleri doğrultusunda, yurt içinden veya yurt dışından kendi imkanlarıyla temin ettikleri teknik yardım, destek ve danışmanlık hizmetleri

Eş finansman: Ajans tarafından desteklenen proje veya faaliyetlerde harcanmak üzere, yararlanıcı tarafından sağlanması taahhüt edilen nakdi katkı.

Eş finansman oranı: Başvuru sahibi tarafından ortaya konulan finansal katkının toplam proje bütçesine bölünmesi ile elde edilen orandır.

Faaliyet: Süresi, kapsamı ve bütçesi sınırlı, kısa ve basit şekilde düzenlenmiş acil nitelikli işler. Sonuçlara ulaşmak için yerine getirilmesi gereken eylemler (ve kullanılması gereken araçlar)dir. Projede neyin yapılacağını özetler

Faaliyet Planı: Projedeki faaliyetlerin ne zaman, hangi sıra ile ve ne kadar süre içerisinde yerine getirileceğini grafiksel olarak ortaya koyan çizelgedir.

Gannt Çizelgesi: Genellikle faaliyet planlamasında kullanılan, bilgilerin grafiksel olarak sunulduğu bir yöntem olup “bar çizelgesi”ne benzemektedir.

Genel Hedefler: Projenin nihai faydalananlara uzun vadeli yararlarını ve sağladığı faydalar açısından diğer gruplara ve toplum için neden önemli olduğunu açıklarlar.

Görünürlük: Ajansın yürüttüğü proje teklif çağrısı kapsamında, yararlanıcılar ve alt yükleniciler, hizmet mal alımı ve yapım işleri faaliyetlerinde Ajans’ın sağladığı mali desteği ve Müsteşarlığın genel koordinasyonunu görünür kılmak ve tanıtmak için yapılan faaliyetlerdir

Hedef Grup: Projeden doğrudan ve olumlu olarak etkilenecek grup, kurum veya kuruluştur.

İdari kontrol: Ajansın, başvuru rehberinde talep edilen belgelerin doğru, eksiksiz, imzalı, kaşeli ve/veya mühürlü olarak sunulmuş olması gibi hususlarda yaptığı kontroldür.  Proje başvurularının şekli kontrolünün yapıldığı aşamadır.

İlgili Aracı Kuruluş: Faiz desteği ve faizsiz kredi desteği uygulamalarında, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, İhracatı Geliştirme Merkezi, Kredi Garanti Fonu, Türkiye Kalkınma Bankası, diğer bankalar ve finans kuruluşları gibi Ajansın anlaşmalı olduğu kurum ve kuruluşlar.

İştirakçi: Desteğe konu proje veya faaliyetin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda, doğrudan fayda veya menfaat elde etmeden yararlanıcıya projenin yürütülmesinde katkıda bulunan ve ilgili başvuru belgelerinde açıkça belirtilen gerçek veya tüzel kişi.

İzleme: Sözleşmeleri imzalanarak uygulama aşamasına geçmiş proje ve faaliyetlerde öngörülen amaç ve hedeflere ulaşılmasına yardımcı olmak, uygulamanın belirlenen ilke ve kurallara, usul ve esaslara ve sözleşme hükümlerine uygun yürümesini sağlamak, riskleri önceden tespit ederek düzeltici ve önleyici tedbirleri almak ve denetim faaliyetlerinin yapılabilmesini sağlayacak bilgilerin kayda geçmesini sağlamak üzere yürütülen, tarafsız yönlendirme ve takip faaliyeti.

Kaynak Planı: Araç ve masrafların faaliyetler ile ilişkilendirildiği, her bir zaman dilimi için detaylandırılan bir proje bütçesi dökümüdür.

Küçük Ölçekli Altyapı Projesi: Yereldeki kamu kurum ve kuruluşlarının yörenin rekabet gücünü, iş ve yaşam koşullarını iyileştirme bakımından etkisi geniş olan ve Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğindeki sınırı geçmemek üzere toplam maliyeti başvuru rehberlerinde belirtilen altyapı projeleri.

Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonu

Mali Destek : Desteklenecek proje veya faaliyetlerin gider bütçelerinin, belirlenecek oranlarda Ajans tarafından karşılanması amacını güden  nakdi ödeme.

Mantıksal Çerçeve: Bir projeye ilişkin müdahale mantığı, varsayımlar, tarafsız teyit göstergeleri ve teyit kaynaklarının sunulduğu matristir.

Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı: Paydaş analizi, sorun analizi, hedeflerin analizi, stratejilerin analizi; mantıksal çerçeve matrisinin, eylem ve kaynak planların hazırlanmasını içeren; program ve projelerin planlanması, yürütülmesi, değerlendirilmesinde kullanılan bir yöntemdir.

Menfaat İlişkisi: Proje veya faaliyetin hazırlığı, değerlendirilmesi, seçimi, onayı, teknik açıdan desteklenmesi ve izlenmesi aşamalarında görev alanların görevlerinin gizliliğini veya tarafsızlığını, kendilerine, yararlanıcılara ya da başkalarına maddi veya manevi yönden haksız menfaat temini bakımından etkileyebilecek her türlü durum.

Müsteşarlık: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı.

Nihai rapor: Son ödemeye ve projenin sonlandırılmasına esas oluşturacak şekilde projenin tamamlanma sürecine ait mali ve teknik bilgileri içeren rapordur.

Nihai yararlanıcı: Projeden uzun vadede, geniş anlamda toplumsal veya sektörel boyutlarda yarar sağlayacak olanlardır.

Ortak: Desteğe konu proje veya faaliyetin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda doğrudan veya dolaylı fayda veya menfaat elde ederek, bunun karşılığında yararlanıcıya projenin yürütülmesinde katkıda bulunan, bu Kılavuzda gösterilen ortaklık beyannamesini imzalayan ve ilgili başvuru belgelerinde açıkça belirtilen gerçek veya tüzel kişi.

Ön Değerlendirme: Teklif edilen bir projenin, daha önceden belirlenmiş olan kriterler çerçevesinde, değerinin ve kabul edilebilirliğinin tespit edilmesi amacıyla analiz edilmesidir. Bu, bir projenin finansmanına karar verilmeden önceki son aşamadır.

Ön Fizibilite Çalışmaları: Tanımlama aşamasında yürütülen, tüm sorunların tanımlandığı, alternatif çözümlerin değerlendirildiği ve nitelik faktörleri göz önünde bulundurularak bir alternatifin tercih edildiği ön fizibilite çalışmasıdır.

Ön Koşullar: Proje başlamadan önce yerine getirilmesi gereken koşullardır.

Özel Hedef: Projenin gerçekleşmesi ile ulaşılmak istenen sonuçtur.

Paydaş Analizi: Önerilen projeden olumlu veya olumsuz yönde etkilenebilecek tüm paydaş gruplarının tespit edilmesini, bu grupların ilgi alanlarının, sorunlarının, potansiyellerinin ve diğer özelliklerinin belirlenmesini ve analizini içermektedir.

Paydaşlar: Bir proje/programla bir ilgisi olan bireyler, insan grupları, kurum/kuruluşlar veya firmalar “paydaş” olarak tanımlanmaktadır.

Paydaş Veri Tabanı: Ajanslar arası uygulama birliğini sağlamak amacıyla; değerlendirme komitesi üyeleri, bağımsız değerlendiriciler, teknik yardım firmaları ve uzmanları, yararlanıcılar, projelerde görevli elemanlar, proje kapsamında mal ve hizmet tedarik edilen veya yapım işlerini yüklenen gerçek ve tüzelkişiler, dış destek firmaları ve uzmanları, bilgilendirme ve eğitim toplantılarının katılımcıları ile Müsteşarlıkça uygun görülecek diğer gerçek ve tüzel kişilere ilişkin ihtiyaç duyulan bilgilerin yer aldığı,  Müsteşarlığın teknik yönlendirmesi ve desteğiyle oluşturulan, belirlenen sınırlar dahilinde Ajanslar ve Müsteşarlıkça yetkilendirilen diğer kurum ve kuruluşların ortak kullanımına açık olan ve ihtiyaçlara göre sürekli güncellenen, hizmete özel nitelikteki elektronik veri saklama ve işleme ortamı

Pcm : Project Cycle Management- Proje Döngü Yönetimi

Performans Göstergeleri: Proje amaçlarını her seviyede operasyonel olarak ölçebilen, performans ölçüm olanağı sağlayan ve projenin her aşamada izlenmesine olanak sağlayan araçlardır. Performans göstergeleri özgün, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, zaman belirten olmalıdır.

Proje: Destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan belli bir amaca odaklanmış, bütçesi ile bütünlük arz eden, belirli süreli ve düzenli faaliyetler bütünü.

Proje Döngüsü: Bir proje fikrinin ortaya çıkmasından projenin tamamlanmasına kadar geçen süre içerisindeki tüm aşamaları kapsamaktadır.

Proje Hesabı: Mali desteğe hak kazanan yararlanıcı tarafından projeye özel olarak açılan, kendisi tarafından sağlanan eş finansman da dahil proje harcamalarının tamamının karşılandığı banka hesabı.

Proje Teklif Çağrısı: Ajans tarafından yürütülen belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesi.

Proje Uygulama Rehberi: Ajanslarla karşılıklı etkileşim halinde Müsteşarlık tarafından hazırlanan ve yararlanıcıların proje veya faaliyet uygulamaları sırasında uymak zorunda oldukları satın alma ve ihale ilke ve kuralları ile raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerini ayrıntılı olarak düzenleyen rehber ve ekleri.

Proje sonrası değerlendirme raporu: Projenin sonuçlarının başarısı, etkilerinin sürdürülebilirliği, hedeflerin gerçekleştirilme düzeyinin proje tamamlandıktan sonra yararlanıcı tarafından değerlendirilmesi, izlenimler, sorunlar ve önerilerin yer aldığı rapordur

Raporlar: Proje düzeyinde uygulamaların izlenebilmesi ve kayıt altına alınabilmesi için yararlanıcıların izleme değerlendirme döneminde hazırlamak durumunda oldukları belgelerdir.

Sorun Ağacı: Olumsuz bir duruma ilişkin, neden-sonuç ilişkisini gösteren diyagram şeklindeki bir sunuştur.

Sorun Analizi: Bir durumun olumsuz yönlerinin, neden-sonuç ilişkisi içerisinde ortaya konulabilmesini sağlayan yapısal bir incelemedir.

Sözleşme: Ajans ile yararlanıcı arasında imzalanan, destekten yararlanma ilke ve kurallarını, ödeme usul ve esaslarını, tarafların hak ve yükümlülüklerini ve bu yükümlülüklerin ihlalinin sonuç ve müeyyidelerini düzenleyen anlaşma ve ekleri.

Sözleşme Makamı: İhaleyi yapan yetkili kurum/kuruluş.

STK: Sivil Toplum Kuruluşu

Sürdürülebilirlik: Projeden elde edilen fayda akışının mali destek sona erdikten sonra da devam etme olasılığıdır.

SWOT Analizi: Bir kurumun kuvvetli ve zayıf yönleri ile karşılaştığı fırsat ve tehditlerin analizidir.

Teknik ve mali değerlendirme: Başvuru sahibinin mali ve işletme kapasitesi, proje konusunun programın amaç ve öncelikleri ile ilgililiği, önerilen metodolojinin kalitesi ve geçerliliği, projenin destek sonrası sürdürülebilirliği ile projenin bütçe ve maliyet etkinliğinin göz önüne alındığı bağımsız değerlendiriciler tarafından yapılan değerlendirme, değerlendirme komitesinin yapılan değerlendirme çalışmalarını inceleyerek tavsiyelerini oluşturması ve Yönetim Kurulu’nun değerlendirmenin tarafsızlığı ve tutarlılığı, projelerin birbiriyle tamamlayıcılığını ya da bölgenin mekansal ve sektörel önceliklerini göz önüne alarak yapılan değerlendirmedir.

Teknik Yardım: Know-how ve beceri devri ile, kurumların oluşturulması ve güçlendirilmesi için uzmanlar, danışmanlar, eğiticiler, müşavirler vs. ile yapılan sözleşmelerdir.

Teminat: Kar amacı güden gerçek ve tüzelkişiler ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından her bir proje ve faaliyet için sözleşmede öngörülen destek tutarının yüzde onundan az olmamak üzere alınan değerdir. Teminatlar nihai ödemenin yapılmasını müteakip serbest bırakılır.

Uygun maliyet: Projenin uygulanması aşamasında ortaya çıkan ve proje bütçesinden karşılanabilen maliyetlerdir. Uygun doğrudan maliyetler ve uygun dolaylı maliyetler olmak üzere ikiye ayrılır.

Uygun doğrudan maliyetler: Projenin yürütülmesi için gerekli olan, yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilen ve gerçek tutarlar üzerinden hesaplanan maliyetlerdir.

Uygun dolaylı maliyetler: (idari maliyetler) Başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri karşılamak üzere projenin toplam uygun maliyetlerinin belli bir yüzdesini aşmayacak şekilde belirlenen götürü tutarlardır.

Uygunluk kontrolü: Başvuru sahibinin, Ortaklarının ve iştirakçilerin ve projelerin başvuru rehberinde belirtilen kriterler doğrultusunda uygun olup olmadığının kontrolünün yapıldığı süreçtir.

Usulsüzlük: Proje uygulaması sırasında veya öncesinde; yanlış veya yanıltıcı bildirimde bulunmak, sahtecilik yapmak, hile ve dolanlı hareketlerde bulunmak ve Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile bu Yönetmeliği tamamlayıcı nitelikte hazırlanan her türlü belge ve düzenlemede belirtilen ilke ve kurallara aykırı olarak sözleşmede değişiklik yapmak gibi sözleşme ilişkisini ihlal eden fiil ve davranışlar.

Varsayımlar: Projenin ilerleyişini veya başarısını etkileyebilecek olan ancak proje yöneticisinin kontrolü dahilinde olmayan dış etkenlerdir.

Verimlilik: Sonuçların, makul (kabul edilebilir) maliyetle elde edilmesidir.

 Yararlanıcı: Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Ajanstan destek almaya hak kazanan gerçek veya tüzel kişiler.

Yararlanıcı beyan raporları: Projenin ilerlemesine bağlı olarak gerçekleşen harcamalar, satın almalar, faaliyetler, elde edilen çıktılar ve ortaya çıkan sorunların yer aldığı raporlardır.

Yinelenen Masraflar: Projenin uygulama sürecinden sonra da devam edecek olan işletme ve bakım masraflarıdır.

Yüklenici: Sözleşme yapan kurumun kendisi ile mukavele tanzim ettiği kamuya veya özel sektöre ait olan kurum, konsorsiyum veya şahıstır. Kendisi ile resmi olarak mukavele (sözleşme) yapılan firma, şahıs veya konsorsiyumdur.