Ar-Ge

Yatırım Fizibilitesi

AR-GE YATIRIM FİZİBİLİTE RAPORU NEDİR?

Fizibilite raporu en kısa anlatımı ile “yapılan bir işin sonuçlarının önceden bilinmesidir.” Bir diğer ifade ile yapılan yatırımın başlangıç safhasından itibaren tüm olasılıkların hesaplanarak; riskler, satış potansiyeli ve yaklaşık maliyetlerin hesaplanması ve sonucunun raporlanmasıdır.

Fizibilite Raporu sayesinde, bir yatırım projesinin uygulanabilirliğinin önceden belirlenen kriterlere göre öngörülecek; bu sayede mevcut projeden ne kadar kâr veya zarar elde edileceği de bu çalışmalar sayesinde ortaya çıkarılabilecektir.

Özellikle Türkiye gibi kıt sermaye kaynağına sahip ülkelerin işletmeleri, yatırım yapıp yapmayacağına karar verirken farazi hesaplamalara göre değil mutlaka matematiksel hesaplamalara dayanan finansal modeller kullanarak hareket etmelidir. Aksi yönde alınacak kararlar maddi ve manevi hüsranlarla sonuçlanacaktır.

 

AR-GE YATIRIM FİZİBİLİTE RAPORU NEDEN GEREKLİDİR?

Yasa gereği 1 Temmuz 2019 sonrasında Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında destek almak isteyen firmaların, proje sunumlarının beraberinde Fizibilite Raporu verilmesi zorunluluğu da getirilmiştir.

Tübitak tarafından Ar-Ge projelerini hazırlayan firmaların detaylı pazar araştırması, pazar ve rakip analizleri, Ar-Ge süresince ve Ar-Ge sonrası yatırım kararı, müşteri ihtiyaçları hususları içeren ekonomik fizibilite raporunu proje önerisi ekinde sunmaları halinde, ekonomik fizibilite raporunun hazırlanması için alınan hizmet 20.000 TL’ye kadar destek kapsamına alınabilecektir.

Tübitak 1501 ve 1511 kodlu destek programlarında, proje bütçesinin 5.000.000 TL ve üzeri olması halinde ekonomik fizibilite raporunun hazırlanması zorunludur. Belge tarihi, proje destek başlangıç tarihinden en fazla 3 ay öncesine kadar olan ekonomik fizibilite raporuna ait maliyetler desteklenecektir.

Ülkemizde gerek faizlerin, gerekse de dövizin çok hızlı bir şekilde anormal derece artabildiği, bu sebeple de özellikle dövizle borçlanan ve/veya banka kredisi kullanan firmalara altından kalkılamayacak külfetler getirdiğine şahit olabiliyoruz.

Yapılacak olan yatırımın sadece maddi imkânların seferber edilerek sonuca ulaşması yeterli değildir. Aksine, büyük umutlar bağlanarak yapılacak yatırımlar; kurulacak tesislerin başarısızlık risklerinin önceden belirlenmesi ve yatırımın karlılık oranlarının hesaplanarak, yatırımın dönüşünün ne kadar süre içerisinde olacağı planlanacaktır. Akabinde bu plana bakarak ve ortaya çıkan sonuçları analiz ederek, yatırımın yapılıp yapılmaması kararında iyi bir fizibilite raporu hayati öneme sahip olacaktır.

Yanlış yapılan bir yatırım işletmelerin sadece para kaybetmesine sebep olmaz, belki de bundan daha önemlisi yatırımcının ve işletme çalışanlarının şevkinin kırılmasına da yol açar.

Başarılı bir fizibilite raporu ile yatırım yerinin, yatırım kapasitesinin, yatırım sermayesinin yapılması suretiyle yatırıma başlanıldığı takdirde; bu suretle yatırım hakkında henüz projenin başında net ve istikrarlı kararlar verebilme imkânı doğacaktır.

AR-GE YATIRIM FİZİBİLİTE RAPOR İÇERİĞİ

–          İşletmenin Mevcut Durumu

o   İşletme ile ilgili genel bilgiler

–          Projenin Tanımı ve Kapsamı

o   Projenin amacı, özellikleri, uygulama yeri ve süresi, ana girdileri, hedef kitle

–          Projenin Arka Planı

o   Sektörel durum, sosyo-ekonomik durum, proje fikri ile ilgili bilgiler

–          Pazar Analizi

o   Ulusal ve bölgesel pazar durumu,

o   Mevcut kapasite ve geçmiş yıllar kapasite kullanım oranları

o   Bölgesel ekonomik büyüme senaryoları

o   Müşteri beklentileri ve ihtiyaçları

–          Mal (Hizmet) Üretim (Satış) Planı

o   Satış programı

o   Üretim programı

o   Pazarlama strateji

–          Proje Yeri / Uygulama Alanı

o   Fiziksel ve coğrafi özellikler

o   Alternatifler

o   Yatırım yerinde üretime engel olabilecek hususlar

o   Çevresel etkilere ilişkin değerlendirme

–          Teknik Analiz ve Tasarım

o   Kapasite analizi ve seçimi

o   Teknik tasarım

o   Üretim hattı ve tasarımı

–          Proje Girdileri

o   Girdi ihtiyacı

o   Girdi fiyatları ve harcama tahmini

–          Organizasyon Yapısı

o   İşletmenin organizasyon yapısı ve yönetimi

o   Organizasyon ve yönetim giderleri

o   İnsan gücü ihtiyacı ve tahmini giderler

–          Proje Yönetimi ve Uygulama Programı

o   Proje organizasyonu ve yönetim

o   Proje uygulama programı (İş-Zaman)

–          İşletme Dönemi Gelir ve Giderleri

o   Ürünün fiyatlandırılması

o   İşletme gelir ve giderlerinin tahmin edilmesi

–          Toplam Yatırım Tutarı ve Yıllara Dağılımı

o   Toplam yatırım tutarı, arazi bedeli, sabit sermaye yatırımı,

o   Proje ile ilgili tüm giderler (arazi, arsa, taşıt, inşaat, genel giderler…vb.)

–          Projenin Finansmanı

o   Finansman kaynakları ve koşulları

o   Finansman maliyeti

o   Finansman planı

–          Finansal Analiz

o   Finansal tablolar ve likidite analizi

o   İndirgenmiş nakit akım tablosu

o   Başabaş nokta analizi

–          Ekonomik Analiz

o   Ekonomik maliyetler

o   Ekonomik faydalar

o   Maliyet etkinlik analizi

o   Projenin diğer ekonomik etkileri

o   Yatırımın geri dönüş süresi

–          Risk Analizi

o   Beklenmeyen durumlara karşı alınacak önlemler

NEDEN BİZ?

Hazırlayacağımız rapor ile yatırımınızı gerçek anlamda kârlı olup, olmadığı hususunda sizlere ışık tutuyoruz. Raporun bitmesi akabinde şirket yönetimine detaylı bir sunum yaparak, rapora esas yatırımın mali ve finansal durumunu sizlere sunuyoruz. Ayrıca Raporun hazırlanma safhasında, şirketin ilgili tüm yönetici ve çalışanları ile birebir çalışmalar yaparak ve rapora bu çalışanları da katarak; yapılacak yatırımın tüm şirket çalışanlarınca özümsenmesini amaç ve hedefliyoruz.